Logo In je Sas Eventstyling
Logo In je Sas

Algemene voorwaarden

S.G.C.S. Eijkelkamp h.o.d.n. In je Sas Event Styling (hierna: In je Sas Event Styling) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83764690 en is gevestigd aan Ir Sassenstraat 14 (7071BC) te Ulft.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Klant tot het verrichten van diensten door In je Sas Event Styling waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Bedrijf: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Diensten: de dienst die In je Sas Event Styling aanbiedt, is het verhuren van roerende zaken in het kader van evenementen, zoals decoraties, stoelen en ander meubilair etc. alsmede event styling.
 6. Gehuurde: de roerende zaken die door In je Sas Event Styling worden verhuurd zijn decoraties, stoelen en aanverwante zaken.
 7. Klant: de Consument of het Bedrijf dat een Overeenkomst (op afstand) aangaat met In je Sas Event Styling.
 8. Overeenkomst: De overeenkomst (op afstand) die strekt tot de verhuur van het Gehuurde.
 9. In je Sas Event Styling: De dienstverlener die Diensten aan Klant aanbiedt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van In je Sas Event Styling en iedere Overeenkomst tussen In je Sas Event Styling en een Klant.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal In je Sas Event Styling aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van In je Sas Event Styling zijn gepubliceerd, zodat Klant deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met In je Sas Event Styling is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Klant.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door In je Sas Event Styling gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Het door In je Sas Event Styling gedane Aanbod is vrijblijvend. In je Sas Event Styling is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Klant schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd en/of Klant het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft In je Sas Event Styling het recht een Overeenkomst met een potentiële Klant om een voor In je Sas Event Styling gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten en het Gehuurde met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen In je Sas Event Styling niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). In je Sas Event Styling kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Gehuurde.
 4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Levertijden en termijnen vermeld in het Aanbod van In je Sas Event Styling zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod c.q. Overeenkomst van In je Sas Event Styling heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan In je Sas Event Styling te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. In je Sas Event Styling heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. Indien Klant het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met In je Sas Event Styling, zal In je Sas Event Styling de Overeenkomst met Klant schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is In je Sas Event Styling daaraan niet gebonden.
 5. Elke overeenkomst die met In je Sas Event Styling wordt aangegaan of een project dat door Klant aan In je Sas Event Styling wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met In je Sas Event Styling is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van Klant is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 7. In je Sas Event Styling is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan.
 2. Zowel Klant als In je Sas Event Styling kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Klant.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Klant onverlet voor zover In je Sas Event Styling ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Klant dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een één maand.
 5. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Klant de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van In je Sas Event Styling tegen het overeengekomen (uur)tarief. De (uren)registratie van In je Sas Event Styling is hierbij leidend.
 6. Zowel Klant als In je Sas Event Styling kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeldt zich voordoet, is In je Sas Event Styling nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 7. In je Sas Event Styling heeft het recht een overeenkomst te beëindigen en/of te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. In je Sas Event Styling zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan In je Sas Event Styling de diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Klant. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Klant verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door In je Sas Event Styling aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. In je Sas Event Styling heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Klant verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is In je Sas Event Styling aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door In je Sas Event Styling of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, sprake is van vertraging heeft In je Sas Event Styling recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Klant.
 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft In je Sas Event Styling het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 6. In je Sas Event Styling kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Klant, in de vorm van een borgsom dan wel vooruitbetaling.
 7. In je Sas Event Styling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat In je Sas Event Styling is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor In je Sas Event Styling bekend was.
 8. Klant vrijwaart In je Sas Event Styling voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar zijn.
 9. Indien het Gehuurde alleen bestemd is om gebruikt te worden in/tijdens bepaalde weersomstandigheden, en de weersomstandigheden dermate slecht zijn, en schade kan veroorzaken aan het Gehuurde, is In je Sas Event Styling gerechtigd het Gehuurde te vervangen door een vergelijkbaar product, een en ander ter keuze van In je Sas Event Styling, doch zal In je Sas Event Styling zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van Klant. Indien Klant het Gehuurde desondanks gebruikt en schade ontstaat, wordt de nieuwprijs van het Gehuurde op Klant verhaald.

Artikel 7 – Event styling

 1. In je Sas Event Styling kan indien daartoe opdracht is gegeven zorg dragen voor de event styling, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het bedenken van een ontwerp en thema, het uitwerken van het concept in voorstellen, inkopen, designplannen, uitvoeren/managen en het verhuren van props.
 2. In je Sas Event Styling zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 3. Klant zal In je Sas Event Styling schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Klant aandacht wenst.
 4. Event styling is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Klant akkoord gaat met de Offerte zoals In je Sas Event Styling die hanteert, houdt dit ook in dat Klant akkoord gaat met de eigen aanpak en stijl die In je Sas Event Styling hanteert. In je Sas Event Styling heeft het recht om de werkzaamheden voor zover hier niets uitdrukkelijk door Klant over is gemeld naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Alle specifieke eisen en wensen van Klant dienen door partijen gezamenlijk schriftelijk vastgelegd te worden.
 5. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst In je Sas Event Styling genoodzaakt is aanvullend materiaal of de expertise van derden of indien achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is, kunnen hier gedurende de Overeenkomst extra kosten voor worden gerekend een en ander op basis van nacalculatie. In je Sas Event Styling zal Klant hier tijdig van op de hoogte stellen. Klant dient hiervoor een schriftelijk akkoord te geven.
 6. In je Sas Event Styling kan van Klant verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de Overeenkomst indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van In je Sas Event Styling een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden.
 7. Het auteursrecht op de werken van In je Sas Event Styling berust uitsluitend bij In je Sas Event Styling, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een werk door Klant wordt uitsluitend schriftelijk voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door In je Sas Event Styling in het aanbod is omschreven. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op een werk of een inbreuk op de auteursrechten van In je Sas Event Styling is artikel 25 Auteurswet van toepassing.
 8. Indien Klant verzoekt om de eigendom op de werken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van In je Sas Event Styling waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend. In je Sas Event Styling kan van Klant verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten. Doch is In je Sas Event Styling nimmer verplicht om aan dit verzoek te voldoen.
 9. Indien Klant de foto’s met betrekking tot de styling op een social media kanaal plaatst, dient Klant In je Sas Event Styling te allen tijde te noemen als stylist.

Artikel 8 – Bemiddeling

 1. In je Sas Event Styling kan, indien daartoe opdracht is gegeven, bemiddelen bij de totstandkoming van een of meerdere overeenkomsten tussen Klant en een derde.
 2. Uitvoering van de betreffende diensten of werkzaamheden van de derde partij worden te allen tijde verricht door derden waar Klant zelf en rechtstreeks een overeenkomst mee heeft gesloten. In je Sas Event Styling is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van deze overeenkomst door de betreffende derde.
 3. Het is In je Sas Event Styling toegestaan om contact te onderhouden met derde partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het gehele concept ten behoeve van de uitvoering van de styling.

Artikel 9 – Gebruiksvoorschriften en verplichtingen Klant

 1. Klant heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en gebruik van de door In je Sas Event Styling (op)geleverde zaken.
 2. Doorverhuur is verboden tenzij Klant expliciet schriftelijk toestemming van In je Sas Event Styling heeft om het Gehuurde door te verhuren aan derden.
 3. In het geval van doorverhuur is Klant op gelijke wijze als voor het eigen gebruik is overeengekomen in deze voorwaarden aansprakelijk voor het gebruik door deze derde.
 4. Klant is verplicht het Gehuurde zodanig te gebruiken, dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, enige plaatselijke verordening of enig ander overheidsvoorschrift en dat ook niet het gevaar ontstaat dat enige overheidsvergunning of overheidsontheffing zal of kan worden ingetrokken. Klant zal zich ook houden aan de eisen of voorschriften, gesteld of te stellen door of vanwege nutsbedrijven en eventuele andere bedrijven die belast zijn of worden met de levering van gas, water en elektriciteit e.d. en/of het transport daarvan en/of de meting daarvan.
 5. Klant is verplicht het Gehuurde zodanig te gebruiken, dat door of vanwege Klant en door (het gebruik van) het Gehuurde geen hinder of overlast in welke vorm dan ook wordt aangedaan aan In je Sas Event Styling, de buren en de verdere omgeving.
 6. Klant heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beschikken over de vergunningen en/of ontheffingen die voor het overeengekomen gebruik van het Gehuurde benodigd zijn of worden. Het niet voldoen aan voornoemde verplichting komt voor rekening en risico van Klant en geeft geen grond ontbinding van de Overeenkomst.
 7. Klant dient voorafgaand aan de aanvang van de huurperiode het Gehuurde verzekerd te hebben tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 8. Klant is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan, in of door het Gehuurde als gevolg van vorst, neerslag, storm, andere weersomstandigheden, kortsluiting, brand, lekkage, e.d.
 9. Het is aan Klant verboden de inrichting of gedaante van het Gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van In je Sas Event Styling.
 10. Klant is verplicht het Gehuurde na afloop van de huurperiode schoon ter beschikking te stellen aan In je Sas Event Styling en af te leveren conform de Overeenkomst.
 11. Klant is verplicht alle door In je Sas Event Styling verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de huurperiode en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat In je Sas Event Styling niet in staat is een volledige uitvoering van de Overeenkomst te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Klant.
 12. In je Sas Event Styling is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Klant te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is In je Sas Event Styling verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door In je Sas Event Styling voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 13. In je Sas Event Styling kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is In je Sas Event Styling gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Klant. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Klant dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan In je Sas Event Styling.

Artikel 10 – Verplichtingen In je Sas Event Styling

 1. In je Sas Event Styling zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en is verplicht het Gehuurde ter beschikking van Klant te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is.
 2. In je Sas Event Styling zal het Gehuurde in goede staat van onderhoud en zonder door een deskundige waarneembare gebreken te leveren, behalve indien en/of voor zover onderhoudsgebreken en/of andere gebreken vermeld mochten zijn.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft In je Sas Event Styling het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

Artikel 11 – Levering

 1. Klant is verplicht het Gehuurde af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door In je Sas Event Styling of er door andere omstandigheden buiten de macht van In je Sas Event Styling enige vertraging ontstaat, is In je Sas Event Styling om bepaalde zaken niet tijdig te leveren gelet op het ontbreken van de informatie. Klant heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 3. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is In je Sas Event Styling gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Klant.
 4. Indien de overeengekomen zaken worden bezorgd door In je Sas Event Styling of een externe vervoerder is In je Sas Event Styling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien In je Sas Event Styling gegevens behoeft van Klant in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Klant alle gegevens nodig voor de uitvoering aan In je Sas Event Styling ter beschikking heeft gesteld.
 6. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde zaken dienen binnen 24 uur na levering aan In je Sas Event Styling schriftelijk te worden gemeld op info@injesaseventstyling.nl. Bij beschadiging van het Gehuurde door onzorgvuldige omgang door Klant zelf, is Klant zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Gehuurde.
 7. Klant wordt geacht het Gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en is gehouden om het Gehuurde in goede staat terug te geven. Indien bij of na teruglevering uit onderzoek blijkt dat het teruggeleverde niet in goede staat verkeert, is Klant verplicht de herstelkosten en eventuele andere schade aan In je Sas Event Styling te vergoeden. Klant is voorts te allen tijde aansprakelijk voor alle schade aan, en/of veroorzaakt door het Gehuurde tijdens alle transporten, die door of in opdracht van Klant worden uitgevoerd.

Artikel 12 – Gebreken

 1. In je Sas Event Styling staat ervoor in dat het Gehuurde voldoet aan de Overeenkomst zoals tussen partijen is gesloten.
 2. In je Sas Event Styling is gehouden om op verlangen van Klant gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of de kosten van het verhelpen van de gebreken redelijkerwijs niet van In je Sas Event Styling zijn te vergen.
 3. Elke schade en ieder verlies moet terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur aan In je Sas Event Styling gemeld worden. Indien overeengekomen, zorgt In je Sas Event Styling voor een verdere afhandeling van de schade en/of herstel van de schade. Klant is verplicht de aanwijzingen van In je Sas Event Styling op te volgen.
 4. Klant is zelf aansprakelijk voor de hiernavolgende kosten en schades, en vrijwaart In je Sas Event Styling van:
 5. Schade door het verlies van het Gehuurde en/of de daarbij behorende documenten;
 6. De schade die om welke reden dan ook niet door de verzekeringsmaatschappij van Klant wordt vergoed;
 7. Schade door onzorgvuldig handelen van Klant zelf.
 8. Gebreken aan door Klant aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen en uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde en schadelijke gevolgen voor het Gehuurde, In je Sas Event Styling of derden worden niet als gebreken van het Gehuurde als bedoeld in artikel 7:204 BW aangemerkt en geven Klant geen enkele aanspraak jegens In je Sas Event Styling. Voor uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde en schadelijke gevolgen voor het Gehuurde, In je Sas Event Styling of derden is Klant aansprakelijk. Klant zal In je Sas Event Styling voor eventuele aanspraken van derden jegens In je Sas Event Styling in verband daarmee vrijwaren.
 9. Onzichtbare gebreken zijn de gebreken die Klant bij grondige inspectie van het Gehuurde niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, dienen aan In je Sas Event Styling terstond na ontdekking van het gebrek schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 13 – Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden zaken niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.
 3. Klant is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Klant door In je Sas Event Styling ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Klant een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Klant het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. In je Sas Event Styling is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 7. Reistijd ten behoeve van Klanten, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Klanten doorberekend.
 8. Indien In je Sas Event Styling wegens onvoorzienbare omstandigheden extra kosten dient te maken, is In je Sas Event Styling gerechtigd om deze meerprijs te voldoen.

Artikel 14 – Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 2. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Klant dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van In je Sas Event Styling. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van In je Sas Event Styling een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Klant is overeengekomen, is In je Sas Event Styling gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 5. In geval van overlijden, faillissement, beslag of surseance van betaling van Klant zijn de vorderingen van In je Sas Event Styling op de Klant onmiddellijk opeisbaar ook dient het Gehuurde dan terstond door Klant althans diens erfgenamen in de macht van In je Sas Event Styling te worden gebracht.
 6. Wanneer Klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting zal Klant eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Klant binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 7. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal In je Sas Event Styling zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 8. Indien In je Sas Event Styling meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Klant.

Artikel 15 – Garantie

In je Sas Event Styling staat ervoor in dat het Gehuurde voldoet aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 16 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging             

 1. In je Sas Event Styling gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal In je Sas Event Styling de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan In je Sas Event Styling.
 2. Klant is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van In je Sas Event Styling verwerkt worden. Klant staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Klant In je Sas Event Styling tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien In je Sas Event Styling op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 17 – Opschorting en ontbinding

 1. In je Sas Event Styling is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is In je Sas Event Styling bevoegd de tussen haar en Klant bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Klant, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met In je Sas Event Styling gesloten Overeenkomst voortvloeien. In je Sas Event Styling is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 3. Voorts is In je Sas Event Styling bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van In je Sas Event Styling op Klant onmiddellijk opeisbaar. Wanneer In je Sas Event Styling de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. Klant mag het Gehuurde niet zonder expliciete en schriftelijke toestemming van In je Sas Event Styling retour zenden.
 6. Bij beëindiging van de huurperiode verliest Klant onmiddellijk het recht tot gebruik van het Gehuurde.
 7. In je Sas Event Styling is gerechtigd al het eigendom terug te vorderen wanneer de Overeenkomst wordt ontbonden.
 8. In je Sas Event Styling behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van In je Sas Event Styling, is In je Sas Event Styling uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Klant In je Sas Event Styling binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en In je Sas Event Styling deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat In je Sas Event Styling in staat is om adequaat te reageren.
 2. Klant is aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde, tenzij Klant bewijst dat aan hem en aan personen voor wie hij in de verhouding tot In je Sas Event Styling verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid draagt, waartoe in elk geval zijn personeel wordt gerekend, met betrekking tot het ontstaan van die schade geen schuld treft.
 3. In je Sas Event Styling is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van het Gehuurde.
 4. In je Sas Event Styling is niet aansprakelijk voor eventueel aan Klant opkomende schade door het niet tijdig ter beschikking stellen van het Gehuurde, tenzij een latere terbeschikkingstelling van het Gehuurde aan Klant ontstaat door eigen opzet of eigen grove schuld van In je Sas Event Styling zelf.
 5. In je Sas Event Styling is nimmer aansprakelijk voor ondeugdelijk gebruik van het Gehuurde buiten haar macht om tijdens de huurperiode door Klant. Klant dient zich te houden aan gebruik van het Gehuurde volgens meegeleverde de handleiding en instructies van In je Sas Event Styling.
 6. Indien schade ontstaat tijdens de huurperiode is Klant gehouden alle schade te vergoeden indien dit niet onder de garantie valt en/of In je Sas Event Styling de schade niet kosteloos kan (laten) herstellen.
 7. Houdt Klant na het einde van Overeenkomst het Gehuurde onrechtmatig onder zich, dan kan In je Sas Event Styling over de tijd dat hij het gehuurde mist een vergoeding gebaseerd op de huurprijs vorderen.
 8. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door In je Sas Event Styling leidt tot aansprakelijkheid van In je Sas Event Styling, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Klant geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens In je Sas Event Styling. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 9. In je Sas Event Styling is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade, immateriële schade en schade als gevolg van het gebruik van het Gehuurde is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 10. In je Sas Event Styling is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 11. In je Sas Event Styling is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 12. In je Sas Event Styling staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens In je Sas Event Styling verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 13. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van In je Sas Event Styling vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij In je Sas Event Styling binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Klant vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan In je Sas Event Styling verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan In je Sas Event Styling zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Klant vrijwaart In je Sas Event Styling van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Klant vrijwaart In je Sas Event Styling voor alle aanspraken van Klant en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Klant, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 20 – Overmacht

 1. In je Sas Event Styling is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van In je Sas Event Styling, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan In je Sas Event Styling zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van In je Sas Event Styling en (xi) overige situaties die naar het oordeel van In je Sas Event Styling buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In je Sas Event Styling heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat In je Sas Event Styling haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover In je Sas Event Styling ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is In je Sas Event Styling gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 21 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van het Gehuurde dat voorwerp van de Overeenkomst is, gaat over op Klant zodra het Gehuurde in de macht van Klant is gebracht. Hiervan is in ieder geval sprake indien het Gehuurde is geleverd op het afleveradres van Klant.

Artikel 22 – Geheimhouding

 1. In je Sas Event Styling en Klant verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend daartoe.
 2. Indien In je Sas Event Styling op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en In je Sas Event Styling zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is In je Sas Event Styling niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen In je Sas Event Styling en Klant ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 23 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van In je Sas Event Styling waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, moodboard, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij In je Sas Event Styling en worden niet overgedragen aan Klant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van In je Sas Event Styling worden overgedragen aan Klant, is In je Sas Event Styling gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Klant. Een dergelijke vergoeding dient door Klant te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Klant verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van In je Sas Event Styling rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van In je Sas Event Styling. Indien Klant wijzigingen wenst aan te brengen in door In je Sas Event Styling opgeleverde zaken, dient In je Sas Event Styling expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Klant verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van In je Sas Event Styling rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
 6. Elke inbreuk van Klant op de IE-rechten (en auteursrechten) van In je Sas Event Styling, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 24 – Klachten

 1. Indien Klant niet tevreden is over het Gehuurde en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst van In je Sas Event Styling is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@injesaseventstyling.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil In je Sas Event Styling de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. In je Sas Event Styling zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 25 – Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen In je Sas Event Styling en Klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. In je Sas Event Styling heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Klant hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. In je Sas Event Styling heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 5. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen In je Sas Event Styling en Klant worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Gelderland (locatie Zutphen) tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Ulft, 27 september 2021